Acte legislative

 • Hotărârea nr. 4/1999 a Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor privind înfiinţarea Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ;Avizul Favorabil nr. 73/2000 al Academiei Române privind înfiinţarea Parcului Natural Vânători Neamţ;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 48/2000 privind constituirea Parcului Natural Vânători Neamţ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
 •  Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 107/1996 – Legea Apelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a-III-a Zone Protejate;
 •  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
 • O.M. nr. 1654/2000 – privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor din fondul forestier.
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 ;
 • Legea nr. 72/2002 – Legea zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu modificarile ulterioare;
 • Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitaţii de conservare a diversitaţii biologice;
 • Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, rectificata, aprobata cu modificari şi completari prin Legea 265/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare; OU 164/2008 ;
 • Legea nr. 407/2006 a vanatorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu modificarile şi completarile ulterioare ;
 • Hotararea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie speciala avifaunistica ca parte integranta a reţelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
 • Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 49/2011;
 • Legea 46/2008 Codul Silvic, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a VIII – a – Zone turistice;
 • Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Padurilor- Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare;
 • Ordinul ministrului mediului nr. 979 din 10 iulie 2009 privind introducerea de specii alohtone, interventiile asupra speciilor invazive, precum si reintroducerea speciilor indigene prevazute in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, pe teritoriul national;
 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 • Ordinul ministrului mediului şi padurilor nr. 1978/27.07.2011 privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Vânători Neamţ şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
 • Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
 • Hotărârea Guvernului nr. 971 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
 • Ordinul nr. 1540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;
 • Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836 din 08/11/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial;
 • Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.1052 din 3 iulie 2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate.
2017-05-05T11:43:25+03:00 Administrația|
Show Buttons
Hide Buttons